Links

Belgisch Staatsblad www.ejustice.just.fgov.be/
BIBF www.bibf.be
Consulteren Inhoudingsplicht FOD Financiën ccff02.minfin.fgov.be/
Consulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid www.socialsecurity.be/
Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be/
Fiscale wetgeving ccff02.minfin.fgov.be/
Kruispuntbank voor Ondernemingen statbel.fgov.be/nl/
Nationale Bank van België www.nbb.be
Opzoeken binnenlands ondernemingsnummer www.ejustice.just.fgov.be/
Opzoeken buitenlands ondernemingsnummer ec.europa.eu/
Opzoeken jaarrekeningen www.nbb.be/pub/
Bedrijfsjuridisch advies http://fitchco.be/